Vedtægter for Maarum Rideklub

Vedtaget på generalforsamlingen d. 15. november 2001. Stiftet d. 11. januar 1972.

Ændret 1/1 2019.

1.

Klubbens navn er Maarum Rideklub.

Klubbens hjemsted er Helsinge Kommune.

2.

Klubbens formål er:

-at fremme interessen for ridesport og sande dyrkere og yndere af ridesporten til afholdelse af rideundervisning for klubbens medlemmer samt ridekonkurrencer af forskellig art.

-at arbejde for udbredelse af kendskabet til den ædle hest.

-at drive enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er egnet til at fremme forestående formål.

3.

Maarum Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

4.

I klubben kan optages aktive senior- og juniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og med det år, de fylder 18 år. Kun juniormedlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Juniorer er ikke valgbare til bestyrelsen. Enhver, der ønsker at blive optaget som medlem, er berettiget til at blive gjort bekendt med indholdet af klubbens vedtægter, før indmeldelse finder sted. Passive medlemmer kan optages i klubben uden ret til at deltage i konkurrencer og uden stemmeret. Ethvert medlem bekræfter ved sin indmeldelse overholdelse af de til enhver tid gældende reglementer for klubben. Medlemmerne er underkastet klubbens vedtægter, således som de til enhver tid vil være uanset tilkommende ændringer og tilføjelser.

5.

Årskontingentet for næstefølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære genralforsamling til endelig afgørelse. Kontingentet er forfaldent til betaling den 1. januar. Er kontingentet ikke betalt 3 måneder efter forfaldsdato, slettes vedkommende medlem, der da kun kan optages på ny mod betaling af restance. Start i ridekonkurrencer kan kun finde sted, når kontingentet er betalt.

Nye medlemmer, der optages i 2. halvår af regnskabsåret, betaler kun halvt kontingent.

Der føres en fortegnelse over klubbens medlemmer.

6.

Udmeldelse af klubben kan ske, når et medlem skriftligt til bestyrelsen fremlægger begæring herom. Midlertidig bortvisning af et medlem kan under rekurs til genralforsamlingen besluttes af den samlede bestyrelse. Eksklusion af et medlem kan kun besluttes af generalforsamlingen. Et af bestyrelsen slettet medlem kan indanke bestyrelsens beslutning for den ordinære generalforsamling, og beslutningen omstødes, såfremt 3/4 af de afgivne stemmer er i det slettede medlems favør.

7.

Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet opgøres under omhyggelig hensyntagen til tilstedeværende værdier og forpligtelser. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalfosamling for 2 år ad gangen valgte revisorer. 1 revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Alle udvalg skal aflevere afsluttet regnskab til kasseren senest 10. januar.

8.

Klubbens anliggende varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer (formand, næstformand, kasserer, sekretær, sportsleder og 2 menige medlemmer), der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, og desuden vælges 2 suppleanter.

Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted.

Såfremt bestyrelsesmedlemmer fratræder midt i en periode, konstituerer den resterende bestyrelse sig med nye medlemmer indtil næste generalforsamling. Klubben tegnes af den samlede bestyrelse. Prokura kan meddeles af den samlede bestyrelse.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til klubbens formål og træffer alle bestemmelser vedrørende dens virksomhed. Ved optagelse af lån og ved sikkerhedsstillelse kræves underskrift af den samlede bestyrelse.

Køb, salg og leje af fast ejendom kræver en generalforsamlings godkendelse. Bestyrelsen har ledelsen af klubben og ansvaret for, at nærværende vedtægter generalforsamlingens lovlige beslutninger bliver overholdt.

Klubbens repræsentation i Helsinge Idrætsunion vælges af bestyrelsen. Denne repræsentant behøver ikke være medlem af bestyrelsen.

Klubbens repræsentant i Dansk Rideforbund distrikt 2 vælges af bestyrelsen. Denne repræsentant behøver ikke være medlem af bestyrelsen. Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder forhandlinger og drager omsorg for, at der føres protokol over dens beslutninger. Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted. Protokollen oplæses på nærmest følgende møde og underskrives af de på det pågældende møde tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Afstemningen sker ved simpelt stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

Flertallet af bestyrelsen kan forlange, at der afholdes bestyrelsesmøde i løbet af 8 dage, efter at de skiftligt har anmodet formanden eller dennes stedfortræder herom. Såfremt behov for yderligere udvalg måtte opstå, kan disse oprettes af bestyrelsen.

9.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af februar måned. Møde- og stemmeberettigede er alle medlemmer (med mindst 3 måneders medlemskab), der berettiget har betalt kontingent for det regnskabsår, der aflægges regnskab for. Hver af de stemmeberettigede medlemmer har 1 stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Hver enkelt medlem dog med højst 2 stemmer ud over sin egen. Valgbare til bestyrelsesposter er alle amatørmedlemmer, der har opnået den til enhver tid gældende myndighedsalder. Valgbare til udvalgsformandsposter er alle medlemmer, der har opnået den til enhver tid gældende myndighedsalder. Forslag fra medlemmer må for at blive behandlet være indsendt til formanden senest den 15. januar. Forslag, der indkommer senere henvises til behandling under dagsordenens punkt 7. Ændringsforslag til vedtægterne skal udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Tiden og stedet for generalforsamlingen varsles efter bestyrelsens valg enten ved skriftlig meddelelse til klubbens stemmeberettigede medlemmer eller ved bekendtgørelse i dagspressen senest med 14 dages varsel.

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Formand og udvalgformændenes beretning
 2. Fremlæggelse af regnskabet
 3. Indkomne forslag
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Valg af bestyrelse
  ​a. Formand
  ​b. Næsteformand
  ​c. Kasserer
  ​d. Sekretær
  ​e. Sportsleder
 6. Valg af 1 revisor
 7. Eventuelt

Under punkt 7 kan behandles alt klubben vedrørende, med der kan ikke træffes beslutninger. Generalforsamlingen vælger selv en dirigent, og afstemning herom sker ved håndsoprækning. Betyrelsen udpeger en protokolfører for generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset deltagerantal. Afstemningresultater afgøres ved simpelt stemmeflerhed bortset fra de i punkt 6, 11 og 12 nævnte undtagelsestilfælde. Afstemingen kan foregå ved håndsoprækning, men såfremt det forlanges af eet medlem, foregår det skriftligt. Optællingen af stemmerne foretages af 4 af forsamlingen valgte stemmetællere.

Ved afstemning betragtes blanke sedler som ugyldige. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

10.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med angivelse af dagsorden i henhold til bestemmelserne for indkaldelse til ordinær generalforsamling, når flertallet af bestyrelsen finder afholdelse af en sådan aktuel, eller senest 14 dage efter anmodning herom skriftlig fra mindst 25% stemmeberettigede medlemmer er afgivet til formanden.

11.

Ændringer og tilføjelser til vedtægterne kræver, at mindst 2/3 af de afgivne, gyldige stemmer er afgivet til fordel for forslagene.

12.

Klubben kan opløses, når dette besluttes af to på hinanden følgede generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum, såfremt 3/4 af de på hver generalforsamling afgivne, gyldige stemmer afgives for opløsning.

Til generalforsamlingerne om klubbens opløsning, skal der sendes skriftlig indkaldelse til alle klubbens medlemmer som anbefalet brev. Den generalforsamling, der endlig vedtager klubbens opløsning, vælger tillige en eller flere likvidatorer til snarest at realisere klubbens aktiver og afvikle alle dens forpligtelser. Fremkommer der som resultat af likvidationen et overskud, tilfalder dette til ridesportslige aktiviteter i det distrikt under Dansk Rideforbund, klubben tilhører og fordeles ved distriktets foranstaltning.

​Maarum Rideklub

Helsingørvej 16

3200 Helsinge

E-mail: maarumrideklub@hotmail.com

​Medlemskab​:

Juniormedlem: 300 kr.

Seniormedlem: 400 kr.​

Passivmedlem: 150 kr.